top of page

Ontwikkeling Galjoen Amstelveen

Van verhard industrieterrein naar groene zorg- en woonlocatie

Amstelveen heeft een grote behoefte aan (zorg)woningen. De gemeente is op zoek naar inbreidingslocaties en naar mogelijkheden om bestaand stedelijk gebied te transformeren. Het opnieuw inrichten van het industrieterrein aan de Nesserlaan & Galjoen is een uitgelezen kans om 12.000 m2 verhard bebouwd terrein te transformeren naar een groene woon-zorglocatie.

Hieronder vindt u foto's van het huidige gebruik van industrieterrein Galjoen Amstelveen

image002.png
Industrieterrein Galjoen.png

Waar gaat het om?

Het verharde industrieterrein Galjoen ligt tussen de woonwijk Waardhuizen en de Bovenkerkerpolder. In het geldende bestemmingsplan ‘Amstelveen Zuid-Oost 2015’ heeft deze locatie de enkelbestemming ‘Gemengd–1’. Een woonfunctie is binnen dit bestemmingsplan niet toegestaan. Er is een groot bouwvlak aanwezig en er is sprake van een bestaande stedelijke functie met dito bouwmogelijkheden.

Deze locatie biedt een geweldige kans om zonder uitbreiding van het bestaande stedelijk gebied én zonder te bouwen in de Bovenkerkerpolder op korte termijn een belangrijke bijdrage te leveren aan de enorme woon/zorgbehoefte binnen de gemeente.

 

Wat wil 't Utrechthuys hier realiseren?

Begin 2020 heeft 't Utrechthuys het terrein verworven. Sinds april 2020 hebben wij overleg gevoerd met verschillende ambtenaren en het college, waarbij wij op uitnodiging van de gemeente tevens een aantal plannen hebben gepresenteerd voor herinrichting. Met onze schetsontwerpen voor deze locatie, laten wij zien dat het mogelijk is op deze locatie verschillende programma's te realiseren. Om een indicatie te geven wat binnen het bestaande volume mogelijk is: 70 grondgebonden woningen en een klein woonzorgcentrum voor dementie patiënten, 100 seniorenwoningen (goed voor doorstroom) of 170 starterwoningen, dan wel een combinatie hiervan.

 

Hoe heeft de gemeente gereageerd?

Onze plannen zijn met stedenbouwkundig specialisten besproken, er hebben uitvoerige overleggen plaatsgevonden met de gemeentelijke afdeling Ruimtelijke Ordening en er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en beoordeeld. De wethouder Ruimtelijke Ordening en de wethouder Wonen hebben echter aangegeven niet achter woningbouw op deze plek te staan.

 

Wij zien een groot gebrek aan capaciteit binnen de ambtenarij en de afdeling RO, met als gevolg dat veel 'kleinere' initiatieven zoals het onze naar achteren geschoven worden. Ons voorstel om zelf alle onderzoeken te laten uitvoeren en de gemeente puur de controlerende taak te geven werd helaas afgewezen.

Waardevolle plannen van de baan?

Inmiddels heeft de raad volledig onverwacht op aanbeveling van het college een voorbereidingsbesluit genomen dat ontwikkeling op deze locatie onmogelijk maakt.

 

​Wij zijn ervan overtuigd dat de raad hierbij onjuist en onvolledig in geïnformeerd en dat daarnaast bij dit besluit enkele misverstanden doorslaggevend zijn geweest.

Misverstand #1:

Utrechthuys wil géén lelijke blokkendozen bouwen

De afdeling RO (wethouder Floor Gordon) heeft sterk benadrukt dat wij onze plannen binnen het bestaande bestemmingsplan (GD1) moeten vormgeven, d.w.z. industriële/bedrijfsfuncties. Op deze uitnodiging hebben wij een bouwvolumestudie gepresenteerd. Deze schets was een visuele invulling van het bestemmingsplan. Hierbij hebben we nadrukkelijk gesteld dat het een schets was en geen verzoek of bouwplan. Met die volumestudie wilden we aantonen dat een industriële invulling niet passend is op deze locatie, gezien de behoeften van inwoners en de gemeentelijke ambities (onder meer vergroenen en woondoorstroom vergroten). Wij bouwen altijd met de gemeenschap in gedachten en hebben nooit en te nimmer de intentie gehad een dergelijk gebouw daadwerkelijk neer te zetten. Tot onze grote spijt is deze 'blokkendoos'-presentatie echter een geheel eigen leven gaan leiden en is de schets zelfs buiten ons om bij de raad terechtgekomen om raadsleden te overtuigen elk bouwplan op deze locatie te verhinderen. Deze volumestudie wordt nu misbruikt om de werkelijke redenen voor het frustreren van deze transformatie te maskeren. 

 

Misverstand #2:

De bouwlocatie ligt níet in de Bovenkerkerpolder

Onterecht wordt door de wethouder en afdeling RO gesteld dat er sprake zou zijn van een woningbouwontwikkeling in de Bovenkerkerpolder. Het betreft een stedelijke locatie in de wijk Waardhuizen. De onafhankelijk uitgevoerde onderzoeken bevestigen dat zowel de gemeente als de provincie deze locatie NIET hebben aangemerkt als onderdeel van de Bovenkerkerpolder. Ook het geldende bestemmingsplan toont dit aan. Dus dat het hier zou gaan om beschermd landelijk gebied is onjuist. 

 

Planschade: € 20 miljoen

't Utrechthuys ontwikkelt veel objecten en is gewend om haar plannen in nauwe samenspraak met de gemeente en andere betrokkenen te realiseren. In het afgelopen jaar hebben wij veel tijd, energie en geld gestopt in de plannen voor industrieterrein Galjoen en in de presentaties die wij op uitnodiging gaven aan de gemeente Amstelveen. Wanneer de raad vasthoudt aan het besluit dat er niets gebouwd mag worden op het terrein, is er sprake van een forse planschade: minimaal € 20.000.000, uitgaande van de uitgangspunten in de verordening.

 

Met deze toelichting en na het zien van onze daadwerkelijke plannen voor deze locatie, vertrouwen wij erop dat de raad inziet dat zij onjuist en onvolledig is geïnformeerd, en dat de weg openligt om het negatieve voorbereidingsbesluit te herroepen.

 

Hieronder geven wij een indruk van de gepresenteerde plannen.

Voor alle overige vragen staan wij u graag te woord.
info@utrechtshuys.nl
 

DOWNLOAD HIER DE LAATSTE COMMUNICATIE

31 januari '22 - Brief tav College Amstelveen ivm Voorbereidingsbesluit Galjoen Amstelveen, AKD Advocaten
2 feb '22 - Brief tav de Gemeenteraad van de Gemeente Amstelveen, 't Utrechtshuys

17 feb '22 - Persbericht 't Utrechtshuys: Piratenpolitiek

4 mei '22 - 1Amstelveen: Wat is de toekomst van de oude munitiemagazijnen? Interview door RTVA: Roel Smit interviewt Yuri Besouw van Utrechtshuys. Het filmpje wat momenteel online staat blijkt geëdit. Op verzoek van de Gemeente Amstelveen is de naam van betrokken ambtenaar Jeroen Adolfse vervangen door een piep. Daarnaast missen wij onder andere onze reactie op het geheim genomen besluit met de feiten daaromtrent. Wij vinden het jammer dat er stukken uit het interview verdwenen zijn.

Hieronder vindt u onze voorstellen voor ontwikkeling van Galjoen Amstelveen, klik voor meer beeld

33Strijp_R-1200x801-1024x684.jpg

Ontwikkelrichting

Makersdistrict

Paviljoen-Puur-6Paviljoen-Puur-pand.jpg

Ontwikkelrichting

Ontmoetingsplek

zorgerf.jpg

Ontwikkelrichting

Zorg Erf

201111 4Presentatie Galjoen Amstelveen 2622-130 mail[1].jpg

Ontwikkelrichting

Ouderen zorg

Visualisatie-I-optie-1uitgelicht.jpg

Ontwikkelrichting

Landelijk Wonen

Ter inzage kunt u hieronder de verschillende presentaties op volgorde van aanlevering bij de Gemeente Amstelveen downloaden door op het plaatje te klikken. Mocht u meer informatie nodig hebben kunt u contact met ons opnemen. info@utrechtshuys.nl | 030 7370182

Screenshot 2022-01-28 at 11.55.45.png

17 april 2020
Presentatie: Brainstormsessie, Rik Lagewaard

Screenshot 2022-01-28 at 11.16.24.png

14 april 2021

Presentatie: Stedebouwkundige verkenning, Vollmer & Partners

Screenshot 2022-01-28 at 11.16_edited.jpg

17 november 2021

Presentatie: Milieuruimtescan, Mees Ruimte & Milieu

Screenshot 2022-01-28 at 10.49.10.png

11 november 2020

Presentatie: Stedebouwkundig advies, Vollmer & Partners

Screenshot 2022-01-28 at 12.02.10.png

14 april 2021

Presentatie: Schetsen Galjoen Barn-style wonen, GPZ

Screenshot 2022-01-28 at 11.23.03.png

19 augustus 2021
Presentatie: Galjoen Makers District

Hieronder vindt u een Volumestudie die wij gepresenteerd hebben op uitnodiging van de Gemeente Amstelveen om inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden zijn binnen het huidige Bestemmingsplan.

6bfb3195-a27a-439a-b037-f1de41ea1789.jpeg

Mogelijkheden binnen het huidige Bestemmingsplan

Gemeente Amstelveen

Screenshot 2022-01-28 at 12.07.41.png

Presentatie: Volume studie Galjoen Amstelveen

Wat mag volgens het huidige bestemmingsplan?

bottom of page